СПИСКИ

зарахованих на 1-ий курс навчання в аспірантурі
на здобуття наукового ступеня доктора філософії у 2020 році


Очна денна форма навчання


Очна вечірня форма навчання


Заочна форма навчання


За державним замовленням аспірантура передбачена з відривом від виробництва (очна денна форма навчання) з виплатою стипендії і без відриву від виробництва (очна вечірня форма навчання) – без виплати стипендії. Заочна форма навчання здійснюється тільки за кошти фізичних і юридичних осіб.

Нормативний строк навчання в аспірантурі становить чотири роки.

До аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються громадяни України, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Вступники до аспірантури надають такі документи:

 • заяву на ім’я ректора;
 • особовий листок  з  обліку  кадрів  з  вклеєною  фотокарткою 3×4, завірений печаткою за місцем роботи або навчання;
 • автобіографію;
 • список опублікованих наукових та навчально-методичних праць (форма 11), з окремим переліком кількості праць:

 – за темою дисертації

–  у наукових фахових виданнях МОН України

– у виданнях, які індексуються в міжнародних наукометричних базах Sci Verse Scopus та Web of Science з вказанням їх імпакт-фактору та DOI праць;

 • вступники, які не мають опублікованих наукових праць і патентів, подають наукові реферати з обраної наукової спеціальності;
 • медичну довідка про стан здоров’я за формою No086/о;
 • копію диплома про закінчення вищого навчального закладу  із зазначенням отриманого    ступеня    магістра    або    освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста  з  додатком,  завірені  у  відділі  кадрів  за  місцем  роботи  або навчання; 
 • сертифікат лікаря  спеціаліста  після  навчання  в  інтернатурі  (на циклах  спеціалізації,  у  разі,  якщо  здобувач  вищої  освіти  буде  займатися лікувально-діагностичною діяльністю);
 • сертифікат про складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок-3»;
 • копію паспорта;
 • копію ідентифікаційного коду (для стаціонарної форми навчання);
 • 2 фотокартки 3×4;
 • характеристику-рекомендацію з останнього місця роботи (для випускників – рекомендація Вченої ради університету);
 • військовий квиток  або  посвідчення  про  приписку  до  призовної  дільниці – для військовозобов’язаних;
 • копію трудової книжки, завірену за місцем роботи;
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови (при наявності).

         Оригінали паспорта, диплома про закінчення закладу вищої освіти та військового квитка або посвідчення про прописку вступник пред’являє особисто.

Рішення про допуск до вступних іспитів до аспірантури приймає виключно приймальна комісія.

За відсутності повного переліку документів або подання їх після закінчення встановленого терміну, вступник не допускається до участі у складанні вступних іспитів до аспірантури.

Вступні випробування до аспірантури Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького складаються з:

 • вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра (спеціаліста) з відповідної спеціальності);
 • вступного іспиту з англійської або німецької мови в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня. Вступник, який підтвердив свій рівень знань (рівень В2 та вище) англійської мови дійсним сертифікатом (рівень тестів TOEFL, International English Language Testing System, сертифікатом Cambridge English Language Assessment або німецької мови дійсним сертифікатом TestDaF, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу вказані сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

Прийом документів для вступу до аспірантури з 29 червня до 10 липня 2020 року.

Терміни проведення вступних іспитів: 13 – 17 липня 2020 року.

Зарахування на навчання проводиться на конкурсних засадах.

Початок навчання з 01 вересня 2020 року.

Критерії оцінювання: