Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького оголошує прийом до аспірантури на 2019 рік згідно з

 Наказом МОЗ України від 05.08.2019 № 1749 “Про державне замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації лікарів та провізорів у 2019 році”

 

Наказ МОЗ: https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-05082019–1749-pro-derzhavne-zamovlennja-na-pidgotovku-fahivciv-naukovo-pedagogichnih-kadriv-pidvischennja-kvalifikacii-likariv-ta-provizoriv-u-2019-roci


№ з/п

Назва закладу

Прийом, кількість осіб

Аспірантура

Всього

Денна форма навчання

1.

Львівський національний медичний

університет імені Данила Галицького

29

13

 

За державним замовленням аспірантура передбачена з відривом від виробництва (очна денна форма навчання) з виплатою стипендії і без відриву від виробництва (очна вечірня форма навчання) – без виплати стипендії. Заочна форма навчання здійснюється тільки за кошти фізичних і юридичних осіб.

Нормативний строк навчання в аспірантурі становить чотири роки.

До аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються громадяни України, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Вступники до аспірантури надають такі документи:

 • заяву на ім’я ректора;
 • особовий листок з обліку кадрів з вклеєною фотокарткою 3×4, завірений печаткою за місцем роботи або навчання;
 • автобіографію;
 • список опублікованих наукових праць і патентів; вступники, які не мають опублікованих наукових праць і патентів, подають наукові реферати з обраної наукової спеціальності;
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;
 • копію диплома про закінчення закладу вищої освіти із зазначенням отриманого ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста з додатком, завірені у відділі кадрів за місцем роботи або навчання; сертифікат лікаря спеціаліста після навчання в інтернатурі (на циклах спеціалізації), якщо здобувач вищої освіти буде займатися лікувально-діагностичною діяльністю;
 • сертифікат про складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок-3»;
 • копію паспорта;
 • копію ідентифікаційного коду (для стаціонарної форми навчання);
 • 2 фотокартки 3×4;
 • характеристику-рекомендацію з останнього місця роботи (для випускників – рекомендація Вченої ради університету);
 • військовий квиток або посвідчення про приписку до призовної дільниці – для військовозобов’язаних;
 • копію трудової книжки, завірену за місцем роботи;
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови(при наявності).

Оригінали паспорта, диплома про закінчення закладу вищої освіти та військового квитка або посвідчення про прописку вступник пред’являє особисто.

Рішення про допуск до вступних іспитів до аспірантури приймає виключно приймальна комісія.

За відсутності повного переліку документів або подання їх після закінчення встановленого терміну, вступник не допускається до участі у складанні вступних іспитів до аспірантури.

Вступні випробування до аспірантури Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького складаються з:

 • вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра (спеціаліста) з відповідної спеціальності);
 • вступного іспиту з англійської або німецької мови в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня. Вступник, який підтвердив свій рівень знань (рівень В2 та вище) англійської мови дійсним сертифікатом (рівень тестів TOEFL, International English Language Testing System, сертифікатом Cambridge English Language Assessment або німецької мови дійсним сертифікатом TestDaF, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу вказані сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом;
 • окрім цього, співбесіди для вступників, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), що зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста).

 

Прийом документів для вступу до аспірантури з 10 до 20 серпня 2019 року.

Терміни проведення вступних іспитів: 27 – 30 серпня 2019 року.

Зарахування на навчання проводиться на конкурсних засадах.

Початок навчання з 02 вересня 2019 року.