Критерії оцінки науково-педагогічної діяльності здобувачів вченого звання професора

 

розроблені згідно з Законом України «Про вищу освіту», постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 р. № 656 «Деякі питання реалізації статті 54 Закону України «Про вищу освіту», наказом МОН України від 14.01.2016 р. №13 «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам», наказом МОН України від 06.02.2017 р. №174 «Про внесення змін до Порядку присвоєння вчених звань науковим і навчально-педагогічним працівникам», відповідно до засад автономії вищого навчального закладу та затверджені на засіданні Вченої ради ЛНМУ імені Данила Галицького (Витяг з протоколу № 2-ВР від 22.03.2017 р.)

Вчене звання професора присвоюється науковим та науково-педагогічним працівникам Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (далі – ЛНМУ), які здійснюють освітню діяльність за відповідною спеціальністю на відповідному рівні вищої освіти:

  1. яким присуджено науковий ступінь доктора наук;
  2. яким присвоєно вчене звання доцента або старшого наукового співробітника/старшого дослідника;
  3. які пройшли навчання, стажування або працювали у вищому навчальному закладі, науковій (або науково-технічній) установі в країні, яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку (далі — ОЕСР) та/або Європейського Союзу (далі — ЄС), або є (чи були) керівниками/виконавцями проектів, які фінансуються зазначеними країнами, та мають відповідні сертифікати, свідоцтва, дипломи чи інші документи, які це підтверджують;
  4. які викладають навчальні дисципліни державною мовою та/або мовою країни, яка входить до ОЕСР, на високому науково-методичному рівні, що підтверджено висновком кафедри університету.
  5. які провадять навчальну діяльність не менше як 10 років на посадах асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача кафедри, у тому числі останній календарний рік на одній кафедрі (в одному вищому навчальному закладі), зокрема за сумісництвом або за трудовим договором (контрактом) з погодинною оплатою. Час проведення навчальної діяльності вираховується у навчальних роках.
  6. які мають:
  • стаж роботи не менш як 10 років на посаді асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача кафедри, у тому числі останній календарний рік на одній кафедрі (одного вищого навчального закладу) на посаді доцента, професора, завідувача кафедри, зокрема за сумісництвом або за трудовим договором (контрактом) з погодинною оплатою.
  • три навчально-методичні праці та не менше 8 наукових статей, опублікованих після захисту докторської дисертації у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, з яких не менше двох статей у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, та не є перекладами з інших мов;
  • сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з мов країн Європейського Союзу або кваліфікаційні документи (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), пов’язані з використанням цих мов, або не менш як 10 праць, які опубліковані англійською мовою у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, та не є перекладами з інших мов.

7.які підготували не менше одного кандидата наук/доктора філософії.

Перелік документів, необхідних для присвоєння вченого звання професора

№ п/п Назва документа К-сть примір.
1 Заява 1
2 Листок з обліку кадрів (завірений у відділі кадрів) 1
3 Витяг з засідання Вченої ради про призначення комісії для перевірки лекцій (для звання професора – 3-5 докторів наук; для зав.кафедри – витяг з Вченої ради Університету) 1
4 Тематичний план лекцій кафедри, де зазначено лекції, які читає здобувач 1
5 Текст лекції, що рецензувалася 1
6 Рецензія лекції 1
7 Звіт про роботу на посаді професора (підписує здобувач та завідувач кафедри/декан) 1
8 Висновок кафедри про обговорення звіту здобувача та результатів проведення відкритої лекції з рекомендацією Вченій раді Університету про можливість присвоєння вченого звання

(для зав. кафедри – витяг з вченої ради факультету)

1
9 Витяг з засідання Вченої ради факультету з рекомендацією Вченій раді Університету про присвоєння вченого звання 1
10 Характеристика

(підписує завідувач кафедри, для завідувача кафедри – декан)

1
11 Рішення Вченої ради щодо присвоєння вченого звання 2
12 Список навчально-методичних та/або наукових праць 2
13 Копія сертифіката, який підтверджує достатньо високий рівень володіння іноземною мовою (завірена підписом вченого секретаря) 2
14 Копія документів, що підтверджують міжнародний досвід кандидата на отримання вченого звання (завірена підписом вченого секретаря) 2
15 Копія трудової книжки (завірена підписом вченого секретаря) 1
16 Довідка про науково-педагогічну, наукову діяльність на посадах у вищих навчальних закладах, у тому числі закладах післядипломної освіти, наукових установах 2
17 Довідка з основного місця роботи та витяги з наказів про зарахування на посаду та звільнення з посади (для осіб, які працюють за сумісництвом) 2
18 Копія диплома (завірена підписом вченого секретаря) 1
19 Копії документів про курси підвищення кваліфікації (завірена підписом вченого секретаря) 1
20 Копія диплома доктора філософії/кандидата наук (завірена підписом вченого секретаря) 2
21 Копія диплома доктора наук (завірена підписом вченого секретаря) 2
22 Копія атестата доцента/старшого наукового співробітника (завірена підписом вченого секретаря) 2
23 Копія першої сторінки паспорта (завірена підписом вченого секретаря) 2
24 Копія свідоцтва про зміну імені, засвідчена в установленому порядку (у разі зміни здобувачем звання імені) 2
25 Згода на збір персональних даних (завірена у відділі кадрів) 2

 Терміни подання документів для розгляду на Вченій раді ЛНМУ

Документи необхідно оформити відповідно до вказаного переліку і подати вченому секретареві для розгляду та внесення у порядок денний Вченої ради за два тижні до засідання Вченої ради ЛНМУ.

Подання повного пакету документів – не пізніше, ніж за три дні до засідання Вченої ради університету