Критерії оцінки науково-педагогічної діяльності здобувачів вченого звання доцента

розроблені згідно з Законом України «Про вищу освіту», постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 р. № 656 «Деякі питання реалізації статті 54 Закону України «Про вищу освіту», наказом МОН України від 14.01.2016 р. №13 «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам», наказом МОН України від 06.02.2017 р. №174 «Про внесення змін до Порядку присвоєння вчених звань науковим і навчально-педагогічним працівникам», відповідно до засад автономії вищого навчального закладу та затверджені на засіданні Вченої ради ЛНМУ імені Данила Галицького (Витяг з протоколу № 2-ВР від 22.03.2017 р.)

Вчене звання доцента присвоюється науковим та науково-педагогічним працівникам Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (далі – ЛНМУ), які здійснюють освітню діяльність за відповідною спеціальністю на відповідному рівні вищої освіти:

  1. яким присуджено науковий ступінь кандидата наук/доктора філософії, доктора наук;
  2. які пройшли навчання, стажування або працювали у вищому навчальному закладі, науковій (або науково-технічній) установі в країні, яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та/або Європейського Союзу (ЄС) або є (чи були) керівниками/виконавцями проектів, які фінансуються зазначеними країнами, та мають відповідні сертифікати, свідоцтва, дипломи чи інші документи, які це підтверджують, або взяли участь з усною чи стендовою доповіддю у роботі не менш як однієї наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до ОЕСР та/або ЄС.
  3. які викладають навчальні дисципліни державною мовою та/або мовою країни, яка входить до ОЕСР, на високому науково-методичному рівні, що підтверджено висновком кафедри вищого навчального закладу.
  4. які мають:
  • стаж роботи не менше ніж п’ять навчальних років на посадах асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача кафедри, у тому числі останній календарний рік на одній кафедрі (в одному вищому навчальному закладі), зокрема за сумісництвом або за трудовим договором (контрактом) з погодинною оплатою;
  • дві навчально-методичні праці та не менше п’яти наукових статей, які опубліковані після захисту дисертації у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, з яких не менше однієї статті у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, та не є перекладами з інших мов;
  • сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з мов країн Європейського Союзу або кваліфікаційні документи (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), пов’язані з використанням цих мов, або не менш як 10 праць, які опубліковані англійською мовою у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, та не є перекладами з інших мов.

 Перелік документів, необхідних для присвоєння звання доцента

п/п

Назва документа К-сть примір.
1. Заява 1
2. Листок з обліку кадрів (завірений у відділі кадрів) 1
3. Витяг з засідання вченої ради факультету про призначення комісії для перевірки лекцій (для звання доцента – 3 доктори наук; для зав. кафедри – витяг з Вченої ради ЛНМУ) 1
4. Тематичний план лекцій кафедри, де зазначено лекції, які читає здобувач 1
5. Текст лекції, що рецензувалася 1
6. Рецензія лекції 1
7. Звіт про роботу на посаді доцента (підписує здобувач та завідувач кафедри/декан) 1
8. Висновок кафедри про обговорення звіту здобувача та результатів проведення відкритої лекції з рекомендацією Вченій раді ЛНМУ про можливість присвоєння вченого звання 1
9. Витяг з засідання Вченої ради факультету з рекомендацією Вченій раді ЛНМУ про можливість присвоєння вченого звання 1
10. Характеристика

(підписує завідувач кафедри, для завідувача кафедри – декан)

1
11. Рішення Вченої ради щодо присвоєння вченого звання 2
12. Список навчально-методичних та/або наукових праць 2
13. Копія сертифіката, який підтверджує достатньо високий рівень володіння іноземною мовою (завірена підписом вченого секретаря) 2
14. Копія документів, що підтверджують міжнародний досвід кандидата на отримання вченого звання (завірена підписом вченого секретаря) 2
15. Копія трудової книжки (завірена підписом вченого секретаря) 1
16. Довідка про науково-педагогічну, наукову діяльність на посадах у вищих навчальних закладах, у тому числі закладах післядипломної освіти, наукових установах 2
17. Довідка з основного місця роботи та витяги з наказів про зарахування на посаду та звільнення з посади (для осіб, які працюють за сумісництвом) 2
18. Копія диплома (завірена підписом вченого секретаря) 1
19. Копії документів про курси підвищення кваліфікації (завірена підписом вченого секретаря) 1
20. Копія диплома доктора філософії/кандидата наук (завірена підписом вченого секретаря) 2
21. Копія першої сторінки паспорта (завірена підписом вченого секретаря) 2
22. Копія свідоцтва про зміну імені, засвідчена в установленому порядку (у разі зміни здобувачем звання імені) 2
23. Згода на збір персональних даних (завірена у відділі кадрів) 2

 Терміни подання документів для розгляду на Вченій раді ЛНМУ

Документи необхідно оформити відповідно до вказаного переліку і подати вченому секретареві для розгляду та внесення у порядок денний Вченої ради за два тижні до засідання Вченої ради ЛНМУ.

Подання повного пакету документів – не пізніше, ніж за три дні до засідання Вченої ради університету.