Загальна інформація та оголошення

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького оголошує конкурс прийому до аспірантури на 2016 рік

за наступними спеціальностями:

Галузь знань Назва спеціальності Форма навчання
Денна

(кількість місць)

Вечірня

(кількість місць)

Охорона здоров’я 221 Стоматологія 2 1
Охорона здоров’я 222 Медицина 8 3
Охорона здоров’я 226 Фармація 1 1

За державним замовленням аспірантура передбачена з відривом від виробництва (очна денна форма навчання) з виплатою стипендії і без відриву від виробництва (очна вечірня форма навчання) – без виплати стипендії. Заочна форма навчання здійснюється тільки за кошти фізичних і юридичних осіб.

Нормативний строк навчання в аспірантурі становить чотири роки.

До аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються громадяни України, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Вступники до аспірантури надають такі документи:

 • заява на ім’я ректора;
 • особовий листок з обліку кадрів з вклеєною фотокарткою 3х4, завірений печаткою за місцем роботи або навчання;
 • автобіографія;
 • список опублікованих наукових праць і патентів; вступники, які не мають опублікованих наукових праць і патентів, подають наукові реферати з обраної наукової спеціальності;
 • медична довідка про стан здоров’я за формою №086/о;
 • копія диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням отриманого ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста з додатком, завірені у відділі кадрів за місцем роботи або навчання;
 • копія паспорта;
 • копія ідентифікаційного коду (для стаціонарної форми навчання);
 • 2 фотокартки 3х4;
 • характеристика-рекомендація з останнього місця роботи (для випускників – рекомендація ради факультету);
 • військовий квиток або посвідчення про приписку до призовної дільниці – для військовозобов’язаних;
 • копія трудової книжки, завірена за місцем роботи;
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1-С2 (при наявності).

Паспорт, диплом про закінчення вищого навчального закладу та військовий квиток вступник подає особисто.

Рішення про допуск до вступних іспитів до аспірантури приймає виключно приймальна комісія.

За відсутності повного переліку документів або подання їх після закінчення встановленого терміну, вступник не допускається до участі у складанні вступних іспитів до аспірантури.

Вступні випробування до аспірантури ЛНМУ імені Данила Галицького складаються зі:

 • спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • англійської мови в обсязі, що відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який підтвердив свій рівень знань англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу вказані сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом;
 • співбесіди для вступників, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, що зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста).

Прийом документів для вступу до аспірантури – до 5 вересня 2016 року.
Терміни проведення вступних іспитів: з 5 по 9 вересня 2016 року.
Зарахування на навчання проводиться на конкурсних засадах.
Початок навчання з 15 вересня 2016 р.

 

—————————————————————————————————-

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького оголошує конкурс прийому до докторантури на 2016 рік 

Галузь знань Назва спеціальності Форма навчання
Денна

(кількість місць)

Охорона здоров’я 222 Медицина 1

До докторантури приймаються громадяни України, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки й опубліковані праці з обраної наукової спеціальності та наукові результати, що потребують закінчення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Вступники до докторантури подають такі документи:

 • заява на ім’я ректора;
 • особовий листок з обліку кадрів з вклеєною фотокарткою 3х4, завірений печаткою за місцем роботи або навчання;
 • автобіографія;
 • список опублікованих наукових праць, завірений у встановленому порядку;
 • розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
 • копії усіх дипломів;
 • медична довідка про стан здоров’я за формою № 086/о;
 • письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником університету, зі згодою бути науковим консультантом у разі вступу до докторантури;
 • копія трудової книжки;
 • копія ідентифікаційного коду;
 • копія паспорта;
 • 2 фотокартки 3×4;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку до призовної дільниці – для військовозобов’язаних.

Паспорт, диплом про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук) та військовий квиток вступник подає особисто.

Документи приймаються за адресою:
79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69
Відділ аспірантури та докторантури, тел. (032)2767817
Прийом документів для вступу до докторантури – до 5 вересня 2016 року.
Термін навчання – два роки.