Навчальний курс для аспірантури “Світова медична наука: реалії та перспективи”

З 9 квітня 2015 року в Університеті розпочато викладання курсу «Світова медична наука: реалії та перспективи», підготовленого для докторантів, аспірантів та здобувачів, які виконують дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня «доктор наук» або «доктор філософії». Програма курсу розроблена відповідно до Закону України № 1556-VII «Про вищу освіту» від 01.07.2014 року, «Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 309 від 1 березня 1999 року та «Стандартів освітньої підготовки докторів філософії з біомедицини і охорони здоров’я в Європі», прийнятих організацією ORPHEUS у 2013 році.

Курс проводиться на 1-му, 2-му та 3-му році навчання та складається з 22 змістовних модулів: 

 1. Методи пошуку достовірної наукової інформації.
 2. План та основні етапи наукового дослідження.
 3. Методичні основи процесу збору первинного матеріалу.
 4. Наукова етика.
 5. Лабораторні методи та техніка безпеки.
 6. Достовірні методи статистичної обробки отриманих результатів.
 7. Професійне представлення результатів досліджень. Презентація матеріалу.
 8. Підготовканаукової праці англійською мовою.
 9. Основні правила написання професійної наукової статті.
 10. Комп’ютерні програми при виконанні наукової роботи.
 11. Сучасні наукометричні підходи до об’єктивної оцінки результатів науково-дослідної роботи.
 12. Основи патентного права.
 13. Резюме та CV – від основ до професійних документів. Наукометричні бази даних та принципи їх роботи.
 14. Комунікативні, організаційні знання для наукової діяльності.
 15. Основи англомовної наукової комунікації.
 16. Сучасне наукознавство та міждисциплінарний діалог у медичній науці.
 17. Психологічні аспекти щодо керівництва персоналом та професійного росту науковця.
 18. Молекулярно-генетичні напрямки та біотехнології в сучасній медичній науці.
 19. Клітинна і молекулярна імунологія в сучасній медицині.
 20. Раціональна фармакотерапія та сучасна медицина.
 21. Інформаційні системи в роботі медичних закладів
 22. Особливості підготовки та оформлення документації до захисту.

 

Курс «Світова медична наука: реалії та перспективи» як навчальний напрямок:

 • закладає інтеграцію науковців-медиків у світову медичну науку;
 • ґрунтується на вивченні таких дисциплін як біостатистика, медична інформатика, психологія, біоетика;
 • формує основи навичок для планування та проведення медико-біологічних досліджень;
 • поглиблює та розширює знання вчених-медиків у сучасних біомедичних та фахових дослідженнях світової медицини.