Виконання науково-дослідних робіт забезпечують керівники 76 кафедр, Науково-дослідного інституту епідеміології та гігієни, Центральної науково-дослідної лабораторії та лабораторії промислової токсикології, Науково-дослідного центру з випробування нових протипухлинних засобів. До виконання НДР також залучені інші структурні підрозділи Університету, а саме, наукова бібліотека, відділ науково-медичної інформації та інтелектуальної власності, відділ метрології,  відділ технічного обслуговування лабораторного і медичного обладнання, віварій, ботанічний сад лікарських рослин. Організаційну та науково-методичну допомогу при виконанні НДР, окрім Вченої ради університету, Вчених рад відповідних факультетів, надають Рада молодих вчених і спеціалістів, Рада Студентського наукового товариства.

    Науково-дослідна робота Університету проводиться за наступними науковими напрямами: клініко-патогенетичні особливості захворювань з нейросоматичними порушеннями; серцево-судинна хірургія та трансплантологія; діагностичні критерії та стандартизовані методи терапевтичної корекції метаболічних порушень у пацієнтів різних вікових груп; особливості стану гепатобіліарної системи у хворих з поліморбідними ураженнями внутрішніх органів; особливості гемодинамічних розладів та розвиток інфекційно-запальних ускладнень у хворих з окремою плановою та ургентною патологією серця та магістральних судин;  особливості оптимізації методів лікування хірургічної патології органів дихальної, травної та сечостатевої систем за допомогою міні- та неінвазивних технологій; сучасна тактика лікування та клінічний перебіг запальних і  гнійно-некротичних видів патології хворих з ураженням мʼяких тканин; взаємозв’язок захворювань пародонта та загальносоматичної патології; діагностика природно-вогнищевих зоонозів та способи їх екстреної неспецифічної профілактики; розробка технології лікарських засобів; синтез та вивчення біологічно активних речовин; покращення якості надання медичної допомоги населенню; організація та управління охорони здоров’я серед населення.

Перелік документів для планування науково-дослідної роботи кафедр:

  1. Завдання на проведення патентно-інформаційного дослідження – 1 примірник
  2. Звіт про проведення патентно-інформаційного дослідження – 1 примірник
  3. Проєкт реєстраційної карти нової теми: електронна версія (робити згідно з комп’ютерною програмою Nddkr 17)
  4. Розширена анотація – 1 примірник
  5. Виписка з протоколу засідання кафедри про затвердження теми – 1 примірник
  6. Виписка з протоколу комісії з питань етики наукових досліджень, експериментальних розробок і наукових творів  Університету – 1 примірник
  7. Перелік засобів вимірювальної техніки, які будуть використовуватися в науково-дослідній роботі – 1 примірник
  8. Кошторис витрат на виконання теми – 1 примірник
  9. Календарний план виконання теми (з поданням назв етапів на кожний рік) – 1 примірник