ЛНМУ оголошує конкурс прийому до аспірантури на 2017 рік

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького оголошує конкурс прийому до аспірантури на 2017 рік за наступними спеціальностями:

Галузь знань Назва спеціальності Форма навчання
Денна (кількість місць) Вечірня (кількість місць)
Охорона здоров’я 221 Стоматологія 2
Охорона здоров’я 222 Медицина 9 7
Охорона здоров’я 226 Фармація, промислова фармація 1 2
Охорона здоров’я 228 Педіатрія 3 1

За державним замовленням аспірантура передбачена з відривом від виробництва (очна денна форма навчання) з виплатою стипендії і без відриву від виробництва (очна вечірня форма навчання) – без виплати стипендії. Заочна форма навчання здійснюється тільки за кошти фізичних і юридичних осіб.

Нормативний строк навчання у аспірантурі становить чотири роки.

До аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються громадяни України, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Вступники до аспірантури надають такі документи:

 • заява на ім’я ректора;
 • особовий листок з обліку кадрів з вклеєною фотокарткою 3х4, завірений печаткою за місцем роботи або навчання;
 • автобіографія;
 • список опублікованих наукових праць і патентів; вступники, які не мають опублікованих наукових праць і патентів, подають наукові реферати з обраної наукової спеціальності;
 • медична довідка про стан здоров’я за формою №086/о;
 • копія диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням отриманого ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста з додатком, завірені у відділі кадрів за місцем роботи або навчання;
 • сертифікат лікаря-спеціаліста після навчання в інтернатурі (на циклах спеціалізації);
 • сертифікат про складання ліцензійного інтегрованого іспиту „КРОК-3”;
 • копія паспорта;
 • копія ідентифікаційного коду (для стаціонарної форми навчання);
 • 2 фотокартки 3х4;
 • характеристика-рекомендація з останнього місця роботи (для випускників – рекомендація ради факультету);
 • військовий квиток або посвідчення про приписку до призовної дільниці – для військовозобов’язаних;
 • копія трудової книжки, завірена за місцем роботи;
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1-С2 (при наявності).

Паспорт, диплом про закінчення вищого навчального закладу та військовий квиток вступник подає особисто.

Рішення про допуск до вступних іспитів до аспірантури приймає виключно приймальна комісія.

За відсутності повного переліку документів або подання їх після закінчення встановленого терміну, вступник не допускається до участі у складанні вступних іспитів до аспірантури.

Вступні випробування до аспірантури ЛНМУ імені Данила Галицького складаються з:

 • спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • англійської мови в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який підтвердив свій рівень знань англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу вказані сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом;
 • співбесіди для вступників, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста).

Прийом документів для вступу до аспірантури з 10 до 20 серпня 2017 року.
Терміни проведення вступних іспитів: 25 – 30 серпня 2017 року.
Зарахування на навчання проводиться на конкурсних засадах.
Початок навчання з 01 вересня 2017 р.