Аспірантура

Правила прийому до аспірантури

Львівського національного медичного університету

імені Данила Галицького

встановлені відповідно до Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. N 309.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 27 грудня 2002 року (протокол № 759) прийом до аспірантури ЛНМУ імені Данила Галицького з відривом та без відриву від виробництва здійснюється за наступними науковими спеціальностями:

 • 01.01 – акушерство та гінекологія;
 • 01.02 – внутрішні хвороби;
 • 01.03 – хірургія;
 • 01.06 – урологія;
 • 01.07 – онкологія (медичні науки);
 • 01.09 – дитяча хірургія;
 • 01.10 – педіатрія;
 • 01.11 – кардіологія;
 • 01.13 – інфекційні хвороби;
 • 01.14 – ендокринологія (медичні науки);
 • 01.15 – нервові хвороби;
 • 01.16 – психіатрія;
 • 01.19 – оториноларингологія;
 • 01.21 – травматологія та ортопедія;
 • 01.22 – стоматологія;
 • 01.26 – фтизіатрія;
 • 01.27 – пульмонологія;
 • 01.30 – анестезіологія та інтенсивна терапія;
 • 02.02 – гігієна (медичні науки);
 • 02.02 – епідеміологія (медичні науки);
 • 03.01 – нормальна анатомія (медичні науки);
 • 03.02 – патологічна анатомія (медичні науки);
 • 03.03 – нормальна фізіологія (медичні науки);
 • 03.04 – патологічна фізіологія (медичні науки);
 • 03.05 – фармакологія (медичні науки);
 • 03.08 – імунологія та алергологія;
 • 03.09 – гістологія, цитологія та ембріологія;
 • 00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація;
 • 00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія;
 • 00.04 – біохімія (медичні науки);
 • 00.04 – біохімія (біологічні науки);
 • 00.07 – мікробіологія (медичні науки).

1. Умови вступу

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

На клінічні кафедри приймаються громадяни України, які мають вищу освіту та кваліфікацію магістра або особи, які на момент вступу до аспі­рантури мають не менше двох років стажу роботи лікарем після закінчення інтернатури, лікарський фах якої відповідає науковій спеціальності аспірантури або особи, які після закінчення інтернатури закінчили навчання в клінічній ординатурі. Лікарський фах клінічної ординатури повинен відповідати фахові аспірантури.

До аспірантури з усіх спеціальностей, що відносяться до розділу «Фармацевтичні науки», «Профілактична медицина», з фахів розділу «Медичні науки»: «Патологічна анатомія», «Патологічна фізіологія», «Імунологія та алергологія»; зі спеціальності розділу «Біологічні науки» – «Мікробіологія» до вищих медичних навчальних закладів та науково-дослідних установ приймаються громадяни України, які мають вищу медичну (фармацевтичну) освіту, кваліфікацію спеціаліста, закінчили інтернатуру (магістратуру) з лікарського (провізорського) фаху, що відповідає фахові аспірантури.

До аспірантури зі спеціальностей «Нормальна анатомія», «Нормальна фізіологія», «Фармакологія», «Гістологія, цитологія, ембріологія», які відносяться до розділу «Теоретична медицина», приймаються громадяни України, які мають вищу медичну освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра та рекомендовані Вченою радою університету на наукову роботу.

2. Перелік документів для вступу до аспірантури:

 • заява на ім’я ректора університету;
 • особисто заповнений листок з обліку кадрів;
 • автобіографія (з відомостями про батьків та родинний стан);
 • копія диплома про вищу освіту (завірена);
 • копія сертифіката спеціаліста (завірена);
 • копія трудової книжки (завірена);
 • список опублікованих наукових праць і винаходів ( при відсутності – реферат з обраної спеціальності);
 • медична довідка про стан здоров’я за формою № 086-у;
 • ксерокопія паспорта;
 • ксерокопія довідки з ідентифікаційним кодом;
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів).

Паспорт та диплом про вищу освіту вступники подають особисто.

Документи приймаються з 1 вересня до 31 вересня.

3. Термін навчання

в аспірантурі з відривом від виробництва – три роки, без відриву від виробництва – чотири роки.

4. Організація та проведення вступних іспитів

Для проведення прийому до аспірантури створюється приймальна комісія під головуванням Ректора університету. Членів приймальної комісії призначає Ректор з числа деканів факультетів, керівників кафедр, відділів, лабораторій, а також передбачуваних наукових керівників аспірантів. Рішення про допуск до складання вступних іспитів виноситься приймальною комісією за результатами співбесіди, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку наукового керівника.

Вступники до аспірантури складають вступні іспити зі спеціальності (в обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра, що відповідає обраній науковій спеціальності), філософії та однієї із іноземних мов (англійської, німецької, французької) в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, затверджених МОН.

У разі отримання однакових оцінок при зарахуванні до аспірантури перевага надається вступникам, які мають рекомендацію Вченої ради університету, успішно закінчили магістратуру і склали всі або декілька кандидатських іспитів.

Іспити проводяться з 01 жовтня по 31 жовтня.

Підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок:

 • коштів Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;
 • коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;

Підготовка іноземців та осіб без громадянства відбувається на підставі:

 • міжнародних договорів України;
 • загальнодержавних програм;
 • договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами з юридичними та фізичними особами.

 

У 2015 році кандидатські дисертації захистили

44 здобувачі Університету:

 • Балита Т.М. (14.01.26 – фтизіатрія);
 • Безпалько Л.Ю. (03.03 – нормальна фізіологія);
 • Бек Н.С. (01.02 – внутрішні хвороби);
 • Була М.С. (14.01.11 – кардіологія);
 • Городнича О.Ю. (15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація);
 • Грушка О.І. (14.02.01 – гігієна та професійна патологія);
 • Дасюк Т.Є. (14.01.20 – шкірні та венеричні хвороби);
 • Децик О.І. (14.03.03. – нормальна фізіологія);
 • Дибас І.В. (14.01.13 – інфекційні хвороби);
 • Єфремова У.П. (03.00.04 – біохімія);
 • Заблоцька О.Я. (01.22 – стоматологія);
 • Іванчишин В.В. (01.22 – стоматологія);
 • Кирилюк С.С. (01.16психіатрія);
 • Кордіяк О.Й. (14.03.01 – нормальна анатомія);
 • Кузьмінов О.Б. (14.02.01 – гігієна та професійна патологія);
 • Кухленко Р.В. (01.15 – нервові хвороби);
 • Лещук Л.С. (01.22 – стоматологія);
 • Лозинський А.В. (00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія);
 • Мартьянова О.І. (14.03.04 – патологічна фізіологія);
 • Матвійчук Х.Б. (01.22 – стоматологія);
 • Мельник О.В. (03.04 – патологічна фізіологія);
 • Меренцова О.О. (01.36 – гастроентерологія);
 • Молчанова О.В. (01.01 – акушерство та гінекологія);
 • Мрочко О.І. (01.22 – стоматологія);
 • Нестор Р.А. (01.22 – стоматологія);
 • Новицький М.І. (01.18 – офтальмологія);
 • Новосад А.М. (14.01.03 – хірургія);
 • Олійник А.Г. (01.22 – стоматологія);
 • Павлів Х.І. (03.01 – нормальна анатомія);
 • Палій А.В. (01.22 – стоматологія);
 • Панас М.А. (03.00.07 – мікробіологія);
 • Панькевич В.В. (01.22 – стоматологія);
 • Погорецька Я.О. (03.04 – патологічна фізіологія);
 • Прокіп С.Є. (00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація);
 • Пшик-Тітко І.О. (03.03 – нормальна фізіологія);
 • Рев’яцький І.Ю. (00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація);
 • Регеда М.М. (03.04 – патологічна фізіологія);
 • Рудник Т.І. (01.20 – шкірні та венеричні хвороби);
 • Семенова Н.В. (00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення);
 • Скалецька Н.М. (14.02.01 – гігієна та професійна патологія);
 • Слаба О.Р. (01.02 – внутрішні хвороби);
 • Снітовська О.Й. (10.01.06– теорія літератури);
 • Стигар М.В. (01.12 – ревматологія);
 • Чнгрян Г.В. (14.01.11 – кардіологія).