Main Menu

Аспірантура old version

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького  здійснює підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії згідно з:

 • Порядком підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261 за очною (денною, вечірньою) або заочною формою навчання
  галузь знань – 22 Охорона здоров’я
 • Наказом МОН України від 10.06.2016 р. № 655 «Про затвердження рішень Ліцензійної комісії  Міністерства від 08.06.2016 р.»

зі спеціальностей:

 221 «Стоматологія»

 222 «Медицина» – спеціалізації:

 • Акушерство та гінекологія
 • Внутрішні хвороби
 • Хірургія
 • Серцево-судинна хірургія
 • Нейрохірургія
 • Урологія
 • Онкологія
 • Дитяча хірургія
 • Педіатрія
 • Кардіологія
 • Інфекційні хвороби
 • Ендокринологія
 • Нервові хвороби
 • Психіатрія
 • Офтальмологія
 • Оториноларингологія
 • Шкірні та венеричні хвороби
 • Травматологія та ортопедія
 • Стоматологія
 • Фтизіатрія
 • Пульмонологія
 • Клінічна алергологія
 • Анестезіологія та інтенсивна терапія
 • Гематологія та трансфузіологія
 • Загальна практика – сімейна медицина
 • Гігієна та професійна патологія
 • Соціальна медицина
 • Нормальна анатомія
 • Патологічна анатомія
 • Нормальна фізіологія
 • Патологічна фізіологія
 • Імунологія та алергологія
 • Гістологія, цитологія, ембріологія
 • Біохімія
 • Мікробіологія
 • Генетика

226 «Фармація, промислова фармація»

 • Наказом МОН України від 24.04.2017 р. 86-л «Про затвердження рішень Ліцензійної комісії  Міністерства від 21.04.2017 р.» зі спеціальності:

228 «Педіатрія»

Тривалість навчання в аспірантурі 4 роки. Освітня складова програми складає 60,0 кредитів ЄКТС.

Вступ до аспірантури

До аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймають громадян України, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Вступники до аспірантури надають такі документи:

 • заяву на ім’я ректора;
 • особовий листок  з  обліку  кадрів  з  вклеєною  фотокарткою 3×4, завірений печаткою за місцем роботи або навчання;
 • автобіографію;
 • список опублікованих наукових та навчально-методичних праць (форма 11), з окремим переліком кількості праць:

 – за темою дисертації

–  у наукових фахових виданнях МОН України

– у виданнях, які індексуються в міжнародних наукометричних базах Sci Verse Scopus та Web of Science з вказанням їх імпакт-фактору та DOI праць;

 • вступники, які не мають опублікованих наукових праць і патентів, подають наукові реферати з обраної наукової спеціальності;
 • медичну довідка про стан здоров’я за формою No086/о;
 • копію диплома про закінчення вищого навчального закладу  із зазначенням отриманого    ступеня    магістра    або    освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста  з  додатком,  завірені  у  відділі  кадрів  за  місцем  роботи  або навчання; 
 • сертифікат лікаря  спеціаліста  після  навчання  в  інтернатурі  (на циклах  спеціалізації,  у  разі,  якщо  здобувач  вищої  освіти  буде  займатися лікувально-діагностичною діяльністю);
 • сертифікат про складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок-3»;
 • копію паспорта;
 • копію ідентифікаційного коду (для стаціонарної форми навчання);
 • 2 фотокартки 3×4;
 • характеристику-рекомендацію з останнього місця роботи (для випускників – рекомендація Вченої ради університету);
 • військовий квиток  або  посвідчення  про  приписку  до  призовної  дільниці – для військовозобов’язаних;
 • копію трудової книжки, завірену за місцем роботи;
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови (при наявності).

         Оригінали паспорта, диплома про закінчення закладу вищої освіти та військового квитка або посвідчення про прописку вступник пред’являє особисто.

Рішення про допуск до вступних іспитів до аспірантури приймає виключно приймальна комісія.

За відсутності повного переліку документів або подання їх після закінчення встановленого терміну, вступник не допускається до участі у складанні вступних іспитів до аспірантури.

Вступні випробування до аспірантури ЛНМУ імені Данила Галицького:

 • вступний іспит зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра (спеціаліста) з відповідної спеціальності)
 • вступний іспит з англійської або німецької мови в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня. Вступник, який підтвердив свій рівень знань англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL, International English Language Testing System, сертифікатом Cambridge English Language Assessment або німецької мови дійсним сертифікатом TestDaF, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу вказані сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом
 • співбесіда для вступників, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста).

Прийом документів до аспірантури з 10 серпня по 20 серпня 2019 року.

Вступні випробування проводяться з 25 серпня по 30 серпня 2019 року. Зарахування на навчання проводиться на конкурсних засадах.

Початок навчання з 02 вересня 2019 року.

Документи приймаються за адресою: 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69

Відділ аспірантури та докторантури, тел. (032)2767817