Запрошуємо до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю


«ТОТАЛІТАРИЗМ ЯК СИСТЕМА ЗНИЩЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ», яка відбудеться 11 – 12 червня 2020 року у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького. Програма конференції передбачає: пленарне засідання, роботу в секціях: 1) «Мова», 2) «Історія», 3) «Культура», проблемне коло: «Українознавчі студії ХХІ століття про національну пам’ять і тоталітаризм: здобутки, проблеми, перспективи».

Передбачено коло розглядуваних проблем:

1. Міфи, символи й ідеологеми комуністичного тоталітаризму у мистецтві (художня література, музика, театр, кіно), науці й освіті.

2. Місця української національної пам’яті (топографічні, монументальні, символічні, функціональні): історія, сучасність.

3. Українське дисиденство: персоналії, події, громадські рухи.

4. Десемантизація базових ідеологем радянської семіосфери в сучасній українській мові.

5. Голод, репресії, державний терор, війни як засоби нищення української нації.

6. Репресії проти церкви й українського духівництва за часів Радянського сталінізму.

7. Ідеологічна цензура, тоталітарна риторика і нові маніпулятивні технології у пресі, на радіо, телебаченні, рекламі, в мережі Інтернет: історія і сучасність.

8. Мово-(психо) тип тоталітарної особистості. Деперсоналізація людини.

9. Культурний ландшафт України в умовах неототалітаризму.

10. Русифікація як інструмент експансії і (нео-)тоталітаризму.

11. Рудименти посттоталітарної ментальності у сучасній українській аксіосфері.

12. Колективна пам’ять і національна ідентичність.

13. Неототалітаризм як виклик і загроза для сучасної України.

     Матеріали конференції, які будуть опубліковані до її початку у друкованому збірнику, просимо надсилати до 31 травня 2020 року на адресу: teua.lviv@gmail.com (тема: Конференція). Статті подаються в електронному вигляді в редакторі Word 97-2000 для Windows 98-2000, збереженому у форматі *.doc. Назви файлів (латиницею) мають відповідати прізвищу автора, напр.: petrenko.doc i petrenko.rtf. Обсяг тез доповідей – до 5 сторінок аркуша формату А4. Параметри сторінки: всі поля 2 см. Розмір аркуша – А4. Шрифт Times New Roman, розмір 14, стиль «нормальний» («звичайний»). Міжрядковий інтервал – 1. Абзацний відступ 1 см. Текст друкується без переносів. На першому рядку у лівому куті друкуються шифр УДК (звичайний шрифт), на другому – назва статті (відцентрована, великими напівжирними літерами), на наступному – ім’я і прізвище автора напівжирними літерами, нижче – інформація про науковий ступінь, вчене звання, посаду. Далі подається анотація з ключовими словами українською й англійською мовами. Зразок оформлення початку матеріалів:

https://nauka.meduniv.lviv.ua/wp-content/uploads/2020/05/info-list.pdf