Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького оголошує конкурс прийому до докторантури на 2022 рік:

Галузь знань Назва спеціальності

Форма навчання 

Денна (кількість місць )

Охорона здоров’я

222 Медицина
Спеціалізація «Нормальна
анатомія»

1

До докторантури приймаються громадяни України, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які мають наукові результати, що потребують закінчення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Вступники до докторантури подають такі документи:

 • заява на ім’я ректора;
 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» та реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП);
 • військовий квиток або посвідчення про приписку до призовної дільниці – для військовозобов’язаних;
 • копію диплома доктора філософії або кандидата наук;
 • список опублікованих наукових та навчально-методичних праць з вказанням їх імпакт-фактору (SciVerse Scopus, Web of Science) та DOI і окремі переліки праць (за наявності):
  – видання SciVerse Scopus / Web of Science;
  – наукові фахові видання України;
  – патенти на винаходи / корисну модель;
  – інші іноземні та вітчизняні видання;
 • особовий листок з обліку кадрів із вклеєною фотокарткою 3×4 см;
 • копію трудової книжки, завірену за місцем роботи;
 • автобіографію;
 • копію диплома про закінчення закладу вищої освіти із зазначенням отриманого ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста з додатком до нього;
 • копію сертифіката спеціаліста про закінчення інтернатури;
 • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником Університету, зі згодою бути науковим консультантом у разі вступу до докторантури.

  Паспорт, диплом про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук) та військовий квиток вступник подає особисто.
  Документи приймаються за адресою:
  79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69
  Відділ аспірантури та докторантури, тел. (032)2767817
  Прийом документів для вступу до докторантури до 09 вересня 2022 року.
  Підготовка у докторантурі здійснюється за очною (денною) формою
  навчання.
  Термін навчання – два роки.