Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук – 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія; ВОЙТИРА МАГДАЛЕНА НАТАЛІЯ – Синтез та біологічна активність похідних тіазолідину з піридиновим фрагментом у молекулах

АВТОРЕФЕРАТ

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 1 (Перехода Л.О.)

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 2 (Лубенець В.І.)

ДИСЕРТАЦІЯ