Спеціалізована вчена рада Д 35.600.03

14.03.02 – патологічна анатомія
14.03.03 – нормальна фізіологія
Голова спеціалізованої вченої ради – Гжегоцький Мечислав Романович, доктор медичних наук,
професор, член-креспондент НАМН України, , перший проректор з науково-педагогічної роботи;

Учений секретар – Томашова Світлана Андріївна, кандидат медичних наук, доцент кафедри патологічної анатомії;

тел. +380(32)2368415, 2769371;

Дисертації заплановані до захисту:

09.04.2021:

СЕРГА ТЕТЯНА ВІЛОРІЇВНА – Поширеність, морфологічна оцінка метапластичних та диспластичних змін епітелію при стравоході барретта, їх зв’язок з хронічним helicobacter pylori асоційованим гастритом

 ОМЕЛЯШ УЛЯНА ВАСИЛІВНА  – Патоморфологічні особливості та патоморфоз хірургічних захворювань щитоподібної залози в прикарпатському ендемічному регіоні зоба


02.04.2021:

ШМАТА РОМАН МИХАЙЛОВИЧ – Функціональна активність вестибулярного аналізатора в осіб молодого віку


01.04.2021:

КОНДРАТЬЄВА ОЛЕНА ЮРІЇВНА – Віковий аспект нейромедіаторного механізму формування когнітивної активності за умов дисфункції щитоподібної залози

СТЕЦЕВ’ЯТ ВАСИЛЬ БОГДАНОВИЧ – Тиреоїдний статус, метаболічні процеси та їх гендерні особливості за умов йододефіциту й інсулінорезистентності в експерименті


13.11.2020:

ГАРВАСЮК ОЛЕКСАНДРА ВАСИЛІВНА – Патологічна анатомія передчасного дозрівання плаценти при залізодефіцитній анемії вагітних

ІЛІКА ВІТАЛІЙ ВАЛЕР’ЯНОВИЧ – Патологічна анатомія хоріоамніоніту та базального децидуїту при залізодефіцитній анемії вагітних


12.03.2020:

ГАВРИЛЮК ОЛЕНА МИХАЙЛІВНАМорфогенез фіброзу та репарації при хронічному стеатогепатиті і вірусному гепатиті С

КОВАЛЬЧУК ІРИНИ МИКОЛАЇВНИ – Вплив донора сірководню на функціонально-метаболічний стан міокарда і печінки та варіабельність серцевого ритму експериментальних тварин за умов дії іонізуючого випромінювання


14.12.2018:

КОСТИШИН НАЗАР МИХАЙЛОВИЧ – Фізіологічні механізми ремоделювання кісткової тканини за умови дії різних параметрів вібрації (експериментальне дослідження)

ШАЛАМАЙ УЛЯНА ПЕТРІВНА – Співвідношення показників обміну заліза, тиреоїдного статусу, функціонального стану серцево-судинної системи, фізичного та психічного розвитку школярів


01.06.2018:

БОЙКО ОКСАНА ІВАНІВНА – Патоморфологія коронарних артерій у плодів, новонароджених, дітей різних вікових груп


23.01.2018:

ГУТНІК ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ – Динаміка ранньої постденерваційної спінальної гіперрефлексії та вплив на неї глюкокортикоїдів і тестостерону (електрофізіологічне дослідження)


27.10.2017:

АНТОНЮК СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ – Оптимізація визначення диференціювання аденокарциноми товстої кишки та моделювання виживаності на основі багатофакторної оцінки гістологічних критеріїв


12.05.2017:

ЯКУБЕЦЬ ОЛЬГА ІГОРІВНА – Функціонування no-синтазної та na+-атф-залежної регуляторних систем у лімфоцитах крові жінок у нормі та при активації проліферативних процесів в яєчнику

КЛІЩ МИКОЛА ІВАНОВИЧ – Особливості нейродинамічних і психофізіологічних функцій в осіб шкільного віку з нейросенсорною приглухуватістю


10.02.2017:

КУЗИК ЮЛІЯ ІВАНІВНА – Захворювання сонних артерій: клініко-патоморфологічні особливості

ТКАЧЕНКО СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ – Електрофізіологічний аналіз активності рефлекторних дуг спинного мозку в умовах експериментальної менопаузи


7.10.2016:

ІСАЄВА ІННА МИКОЛАЇВНА – Адаптаційні реакції серцевосудинної системи в осіб молодого віку з артеріальною гіпотензією


27.05.2016:

СУХОДОЛЬСЬКА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА – Методичні особливості фізіологічного моніторингу за перебігом вагітності у жінок в сучасних екологічних умовах на прикладі свинцю та кадмію