Main Menu

Центральна науково-дослідна лабораторія та лабораторія промислової токсикології

Центральна науково-дослідна лабораторія та лабораторія промислової токсикології

Адреса

Юридична адреса: 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69
Розташування: 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 52
Тел.: +38 (032) 260 09 06, +38 (032) 236 84 35 (група мікробіологічних випробувань)

Керівник підрозділу

Тетяна Зазуляк, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник,
тел.: +38 (032) 260 09 06, +38 (096) 4867647

E-mail: csrl_dept@meduniv.lviv.ua

Штат підрозділу

Борис Кузьмінов, головний наук. співроб., доктор мед. наук, професор
Ірина Платонова, провідний наук. співроб, канд. біол. наук
Оксана Грушка, старш. наук. співроб., канд. мед. наук
Олександр Колінковський, старш. наук. співроб., канд. мед. наук
Тетяна Альохіна, старш. наук. співроб., канд. біол. наук
Ганна Сирота, старш. наук. співроб., канд. мед. наук
Люба Шевчук, наук. співроб.
Олена Шамлян, наук. співроб.
Ганна Призиглей, наук. співроб.
Ірина Руда, наук. співроб.
Леся Мисак, наук. співроб.
Ірина Швец, мол. наук. співроб.
Олена Петрова, підсоб. роб.
Ольга Вайда, прибиральниця

Історія підрозділу

У травні 1987 року за ініціативою засновника Львівської школи профілактичної токсикології професора Мечислава Гжегоцького було створено новий структурний підрозділ установи – Лабораторію промислової токсикології. Перші наукові дослідження присвячені вивченню токсичності пестицидів ‒ похідних бензімідазолу, дитіокарбаматів та комбінованих препаратів на їх основі, фосфорорганічних сполук.
У лютому 2002 р. створено об’єднаний підрозділ – Центральна науково- дослідна лабораторія та лабораторія промислової токсикології. З цього часу розпочалась активна співпраця з кафедрами університету, яка полягає у виконанні на базі лабораторії фрагментів науково-дослідних робіт включно з санітарно-хімічними, біохімічними, імунологічними та мікробіологічними дослідженнями. Паралельно в лабораторії розвивались такі напрямки досліджень, як гігієнічна регламентація допустимого вмісту хімічних речовин у повітрі робочої зони, розробка методик вимірювання концентрацій речовин у повітрі та воді, а також наукове обгрунтування гігієнічних критеріїв безпеки умов праці та життєдіяльності людини, що знайшло своє відображення у розроблених за участю науковців лабораторії методичних вказівок МВ № 8.8.2.4-097-02 «Гігієнічна регламентація лакофарбових матеріалів, призначених для застосування у будівництві», Державних санітарних нормах та правилах «Підприємства та організації поліграфічної промисловості», монографіях: «Шкідливі фактори поліграфічного виробництва. Гігієнічні нормативи. Методи контролю» (М. П. Рудник, Б. П. Кузьмінов, 2007), «Охорона праці в поліграфічній промисловості. Проблеми гігієни праці та виробничої санітарії» (Б. П. Кузьмінов, 2008), «Гігієнічна характеристика сучасного видавничо-поліграфічного комплексу» (Б. П. Кузьмінов, 2010), «Хімічні небезпечні чинники виробничого середовища фармацевтичних підприємств України; блокатори Н1 гістамінових рецепторів (токсичність, гігієнічні регламенти, методи контролю) (Б. П. Кузьмінов, О. Б. Кузьмінов, Т. С. Зазуляк, 2016), національного підручника «Гігієна праці» (Ю. І. Кундієв, О. П. Яворовський, 2011). Належний рівень наукових досліджень, а також досвід та професійність фахівців лабораторії дозволили отримати високий рівень довіри з боку Міністерства охорони здоров’я України – атестацію на право проведення робіт із гігієнічної регламентації небезпечних факторів. В рамках цього повноваження на базі лабораторії розроблено понад 70 гігієнічних нормативів допустимого вмісту шкідливих хімічних речовин у повітрі та об’єктах довкілля, серед яких пестициди, активні фармацевтичні інгредієнти, сировина для хімічної промисловості та методик вимірювання їх концентрацій. Одним із основних напрямків наукової роботи колективу останнім часом є розвиток інтеграційних процесів між вітчизняним та європейським законодавством у сфері гігієни праці. Так, у 2021 році успішно виконано наукове дослідження за рахунок коштів державного бюджету на тему «Гармонізація з європейською нормативною базою вітчизняних гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних речовин у повітрі робочої зони» (№ ДР 0120U105464, 2020 р.), а також захищено докторську дисертацію на тему «Вдосконалення і гармонізація з європейським законодавством системи гігієнічної регламентації вмісту хімічних речовин у повітрі робочої зони на прикладі фармацевтичного виробництва» (здобувач – Тетяна Зазуляк), одним із практичних впроваджень якої є розробка комплексу заходів для профілактики професійних захворювань робітників хіміко-фармацевтичного виробництва.

Повноваження

Діяльність Центральної науково-дослідної лабораторії та лабораторії

промислової токсикології здійснюється в рамках таких повноважень:

 • Атестат про акредитацію Національним агентством з акредитації України на відповідність ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 за № 201369 від 19.01.2023 р.
 • Свідоцтво № РЛ 068/22 від 01.12.2022 р. про відповідність системи керування вимірюваннями вимогам ДСТУ ISO 10012:2005
 • Свiдоцтво № 10 вiд 01.12.2021 р. про акредитацію МОЗ України на право проведення робіт із гігієнічної регламентації небезпечних факторів
 • Атестація ДЕРЖПРАЦІ на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу від 26.11.2018 р.

Напрямки роботи

Основними напрямками роботи лабораторії є:

 • дослідження та експериментальні розробки у сфері гігієни і токсикології методичний та інструментальний супровід науково-дослідних робіт кафедр університету
 • підготовка та наукове обґрунтування проектів законодавчих актів для нормативно-правового забезпечення сфери охорони здоров’я населення
 • розробка регламентів допустимого вмісту хімічних речовин, в тому числі фармпрепаратів, у повітрі виробничих приміщень та у довкіллі
 • здійснення державної санітарно-епідеміологічної експертизи
 • випробування на відповідність медичним критеріям безпеки продукції та науково-технічної документації
 • гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища та трудового процесу
 • розробка методик вимірювання концентрацій хімічних речовин та біологічно-активних сполук

Державна санітарно-епідеміологічна експертиза
На базі лабораторії працює комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках відповідно до наказу МОЗ України «Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи» від 09.10.2000 р. (Розпорядження Головного санітарного лікаря України № 30 від 17.09.2021 р.)

Видавнича діяльність, організація форумів
У 1997 році лабораторією промислової токсикології започатковано видання збірника наукових праць «Актуальні проблеми токсикології і гігієни», який з 2010 року виходить під назвою «Актуальні проблеми профілактичної медицини».
Запрошуємо всіх до співпраці!