І. Нормативні документи, які регламентують роботу комісії з питань етики

1. Положення про комісію з питань етики наукових досліджень, експериментальних розробок і наукових творів Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького  

2. Порядок проведення наукових досліджень і експериментальних розробок із залученням людини у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького

3. Порядок проведення наукових досліджень, експериментальних розробок і підготовки наукових творів з використанням лабораторних тварин у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького

ІІ. Загальна інформація

Комісія з питань етики наукових досліджень, експериментальних розробок і наукових творів Львівського національного медичного університету  імені Данила Галицького

Комісія створена для проведення експертизи наукових досліджень, експериментальних розробок і наукових творів (творів наукового характеру), які створюються у процесі наукової роботи науково-педагогічними працівниками, здобувачами наукових ступенів і студентами Університету на предмет дотримання етичних норм і правил академічної доброчесності, а також підготовки необхідних документів. 

Комісія діє на принципах законності, верховенства права, конфіденційності, незалежності, добровільності, рівності, гласності, поваги до людської гідності, академічної доброчесності.

У своїй діяльності Комісія керується нормами Конституції України, Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» та нормами інших нормативно-правових актів України, Статутом Університету та Положенням про комісію з питань етики наукових досліджень, експериментальних розробок і наукових творів Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Мета діяльності Комісії – забезпечення відповідності наукових творів, експериментальних розробок і наукових досліджень етичним нормам наукового співтовариства і права інтелектуальної власності,   праволюдинним цінностям, а також контроль за дотриманням обов’язку щодо незавдання шкоди здоров’ю та життю людини, навколишньому природному середовищу при провадженні такої діяльності та за дотриманням гуманних, етичних та морально-правових принципів щодо тварин.

Напрями діяльності:

– забезпечення виконання принципів біоетики при проведенні наукових досліджень із залученням людини, зокрема її біологічного матеріалу, і лабораторних тварин;

– забезпечення виконання принципів біоетики при проведенні діяльності, яка пов’язана з експериментальними розробками (новими або істотно вдосконаленими технологіями, матеріалами, пристроями, що використовуються для практичних цілей медицини) із залученням людини, зокрема її біологічного матеріалу.

Склад комісії з питань етики ЛНМУ ім. Д. Галицького

(згідно з наказом № 1678-з від 31.05.2023 р.)

Голова комісії :
­ В.О. Сергієнко, д-р мед. наук, професор, проректор з наукової роботи

Члени комісії:

 • ­ А.Б. Зіменковський, д-р мед. наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Заслужений професор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, завідувач кафедри менеджменту в охороні здоров’я, фармакотерапії і клінічної фармації
 • ­Т.І. Негрич, д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри неврології, керівник Центру міжнародних зв’язків та євроінтеграції Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
 • Б.П. Громовик, д-р фарм. наук, професор, Заслужений професор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, завідувач кафедри організації і економіки фармації,
 • ­ І.З. Держко, д-р філос. наук, професор, завідувач кафедри філософії та економіки
 • Є.Я. Скляров, д-р мед. наук, професор, Заслужений лікар України, Заслужений професор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, завідувач кафедри терапії № 1, медичної діагностики та гематології і трансфузіології ФПДО
 • Д.О. Добрянський, д-р мед. наук, професор кафедри педіатрії № 2
 • І.О. Богомазова, канд. юрид. наук, доцент кафедри медичного права ФПДО
 • Т.С. Зазуляк, д-р біол. наук, старший науковий співробітник, завідувач центральної науково-дослідної лабораторії та лабораторії промислової токсикології
 • С.М. Федоренко, Заслужений лікар України, в.о. директора комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради «Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня»
 • С.С. Кирилюк, канд. мед. наук, доцент, протоієрей Львівсько-Сокальської Єпархії Православної церкви України з питань духовної опіки медичних закладів; Керівник консультативного Центру кризових станів, психосоматичних розладів, депресій та узалежнень при Львівсько-Сокальській єпархії ПЦУ,доцент кафедри психіатрії і психотерапії ФПДО
 • Ю.М. Стефанишин, ветеринарний лікар, завідувач віварію Секретар:­ І.М. Гаврилюк, канд. мед. наук., доцент кафедри фармакології

III. Порядок подачі документів на розгляд комісії

Експертиза наукових досліджень, експериментальних розробок і наукових творів (творів наукового характеру) є обов’язковою на наступних етапах :

 • на етапі планування наукового дослідження (дисертації, планової науково-дослідної роботи кафедри);
 • при внесенні змін до протоколу дослідження, який було схвалено комісією з питань етики (до моменту запровадження цих змін);
 • після завершення дисертації (за три місяці до апробації).

Документи, що стосуються наукових досліджень і експериментальних розробок, надаються дослідником в електронному та паперовому вигляді секретарю Комісії не пізніше ніж за 2 тижні до засідання Комісії.

Перелік документів, що необхідно надати секретарю Комісії для розгляду:

 • заява для одержання погодження Комісії щодо проведення наукових досліджень і експериментальних розробок за участі людини з описом планованого дослідження за формою, яка наведена у додатку_1 або заява для одержання погодження Комісії щодо проведення наукових досліджень і експериментальних розробок з використанням лабораторних тварин за формою, яка наведена у додатку_2
 • інформація про дослідника (CV), що повинна містити такі відомості: прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, освіта, місце роботи, посада, стаж роботи, науковий ступінь (за наявності), наукові праці;
 • інформована добровільна згода пацієнта на участь у наукових дослідженнях і експериментальних розробках за формою, яка наведена у додатку_3