Результати вступних іспитів для здобуття наукового ступеня доктора філософії

галузь знань – 22 Охорона здоров’я


Рейтинговий список вступників для здобуття наукового ступеня доктора філософії

галузь знань – 22 Охорона здоров’я

Накази про зарахування – ступінь доктора філософії


За державним замовленням (за рахунок коштів державного бюджету України) – аспірантура передбачена за очною денною, очною вечірньою* формами навчання, з виплатою стипендії; 

*вечірня форма навчання – для співробітників відповідних кафедр Університету та осіб, що працюють на клінічних базах чи інших структурах, на яких розташовані відповідні кафедри, без виплати стипендії.

Аспірантура за заочною формою навчання (на умовах контракту – здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб);

Нормативний строк навчання в аспірантурі становить чотири роки.

До аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються громадяни України, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) з відповідної спеціальності медичного та фармацевтичного спрямування. Для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація освітня програма «Фармація» приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) з відповідної спеціальності фармацевтичного спрямування, а також зі споріднених спеціальностей.

Для участі у конкурсному відборі до аспірантури у ЛНМУ імені Данила Галицького вступники подають:

 • заяву про вступ до аспірантури вступники подають особисто в паперовій формі. У заяві вступники вказують спеціальність (спеціалізацію), форму навчання;
 • копію паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП);
 • військовий квиток або посвідчення про приписку до призовної дільниці – для військовозобовʼязаних;
 • копію диплома про закінчення закладу вищої освіти із зазначенням отриманого ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста з додатком, завірені у відділі кадрів за місцем роботи (навчання) або в установленому законодавством порядку;
 • сертифікат лікаря спеціаліста після навчання в інтернатурі (на циклах спеціалізації), якщо здобувач вищої освіти буде займатися лікувально-діагностичною діяльністю;
 • список опублікованих навчально-методичних та наукових праць з вказанням їх імпакт-фактору, квартилю журналу (Q1-Q4) та DOI і окремі переліки праць (форма):
 • – у SciVerse Scopus / Web of Science
 • – у наукових фахових виданнях України
 • – патенти на винаходи / патенти на корисну модель
 • – в інших іноземних та вітчизняних виданнях за спеціальністю
 • особовий листок з обліку кадрів з вклеєною фотокарткою 3×4 см, завірений печаткою за місцем роботи або навчання;
 • копію трудової книжки, завірену за місцем роботи;
 • характеристику-рекомендацію з останнього місця роботи;
 • рекомендацію Вченої ради Університету на наукову роботу (за наявності);
 • міжнародні сертифікати, що підтверджують рівень знання іноземної мови не нижче В2 (за наявності);
 • автобіографію;
 • 2 фотокартки 3×4 см;
 • вступники з особливими потребами подають медичну довідку №086/о з лікарським висновком про професійну придатність та можливість навчання в аспірантурі за обраною спеціальністю (спеціалізацією) згідно з переліком методичних вказівок по медичному відбору осіб, які поступають у ЗВО;

Оригінали паспорта, диплома про закінчення закладу вищої освіти та військового квитка або посвідчення про прописку вступник пред’являє особисто.

Рішення про допуск до вступних іспитів до аспірантури приймає виключно приймальна комісія.

За відсутності повного переліку документів або подання їх після закінчення встановленого терміну, вступник не допускається до участі у складанні вступних іспитів до аспірантури.

Вступні випробування до аспірантури Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького складаються з:

 • вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра (спеціаліста);
 • вступного іспиту з іноземної мови.

Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови.

Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

 • Прийом документів до аспірантури з 29 червня по 10 липня 2021 року.
 • Вступні іспити проводяться з 12 липня по 16 липня 2021 року.

Розклад вступних іспитів

Зарахування на навчання проводиться на конкурсних засадах.

Початок навчання з 01 вересня 2021 року.

e-mail: science_dept@meduniv.lviv.ua
тел. +38 (032) 2767817