Правила прийому до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії та докторантури для здобуття наукового ступеня доктора наук у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького у 2023

Результати вступних випробувань:


Місця державного замовлення в аспірантуру у 2023 році
Список рекомендованих вступників для здобуття наукового ступеня доктора філософії
Список зарахованих вступників для здобуття наукового ступеня доктора філософії


Накази про зарахування за формами навчання:


Для здобуття ступеня доктора філософії галузі знань 22 Охорона здоров’я за
спеціальностями:
– 221 Стоматологія
– 222 Медицина
– 226 Фармація, промислова фармація
– 228 Педіатрія
приймаються вступники на основі Національної рамки кваліфікацій освітнього ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) – 7 рівень НРК (далі – НРК7). Для громадян України підготовка здобувачів ступеня доктора філософії проводиться:

 •  за державним замовленням (за рахунок коштів державного бюджету України) – аспірантура передбачена за очною денною, очною вечірньою* формами навчання

*вечірня форма навчання – для співробітників відповідних кафедр Університету та осіб, що працюють на клінічних базах чи інших структурах, наяких розташовані відповідні кафедри, без виплати стипендії

 •  на умовах контракту – здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб за очною (денною, вечірньою) та заочною формами навчання

Нормативний строк навчання в аспірантурі становить чотири роки.

Для участі у конкурсному відборі до аспірантури у ЛНМУ імені Данила Галицького вступники подають:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» та реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП);
 • військовий квиток або посвідчення про приписку до призовної дільниці – для військовозобовʼязаних;
 • копію диплома про закінчення закладу вищої освіти із зазначенням отриманого ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста з додатком до нього;
 • сертифікат лікаря спеціаліста після навчання в інтернатурі (на циклах спеціалізації), якщо здобувач вищої освіти буде займатися лікувальнодіагностичною діяльністю;
 • список опублікованих навчально-методичних та наукових праць із вказанням їх імпакт-фактору, квартилю журналу (Q1-Q4) та DOI і окремі переліки праць (форма):
  – у SciVerse Scopus / Web of Science
  – у наукових фахових виданнях України
  – патенти на винаходи / патенти на корисну модель
 • особовий листок з обліку кадрів з вклеєною фотокарткою 3×4 см, завірений печаткою за місцем роботи або навчання;
 • копію трудової книжки, завірену за місцем роботи;
 • рекомендацію Вченої ради Університету на наукову роботу (за наявності);
 • міжнародні сертифікати, що підтверджують рівень знання іноземної мови не нижче В2 (за наявності);
 • автобіографію;
 • 2 фотокартки 3×4 см;
 • картку аспіранта за встановленою формою, що оприлюднена на вебсторінці наукового відділу Університету в розділі «аспірантура» в письмовій та електронній формі;
 • презентацiю дослiдницьких пропозицiй чи досягнень

Оригінали документів вступник пред’являє особисто.

Рішення про допуск до вступних іспитів до аспірантури приймає виключно приймальна комісія.

За відсутності повного переліку документів або подання їх після закінчення встановленого терміну, вступник не допускається до участі у складанні вступних іспитів до аспірантури.

Вступні випробування до аспірантури Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького складаються з:

 • вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра (спеціаліста);
 • вступного іспиту з іноземної мови;
 • презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень (Положення).

Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови.

Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

 • Прийом заяв та документів до аспірантури розпочинається з 24 липня та закінчується о 17.00, 04 серпня 2023 року
 • Години прийому на час вступної кампанії:
  Понеділок – п’ятниця з 09.00 до 17.00
  Обідня перерва 13.00 – 14.00
 • Вступні іспити проводяться з 07 по 11 серпня 2023;

Розклад вступних іспитів

Зарахування на навчання проводиться на конкурсних засадах.

Початок навчання з 01 вересня 2023 року.

Архів вступ 2020
Архів вступ 2021
Архів вступ 2022

e-mail: science_dept@meduniv.lviv.ua
тел. +38 (032) 2767817